Подiлитись
27/12/2021
СШП: незалежне фінальне оцінювання

Програма «Заснування соціальних шкільних підприємств у сільській місцевості та малих містах України для заохочення молоді до соціального підприємництва» впроваджувалася Фондом Східна Європа спільно з німецькою неурядовою організацією ChildFund Deutschland e.V. за фінансової підтримки Федерального Міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини протягом 2019–2021 років.

У листопаді 2021 року, по завершенню дворічної програми із впровадження соціального шкільного підприємництва, ГО «Центр соціального аудиту» провела її незалежне зовнішнє оцінювання. Згідно нього, програма досягла загальної мети та очікуваних результатів.

Програма «Заснування соціальних шкільних підприємств у сільській місцевості та малих містах України для заохочення молоді до соціального підприємництва» впроваджувалася Фондом Східна Європа спільно з німецькою неурядовою організацією ChildFund Deutschland e.V. за фінансової підтримки Федерального Міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини протягом 2019–2021 років. Діяльність охоплювала сім областей України (Вінницьку, Донецьку, Житомирську, Івано-Франківську, Київську, Луганську та Тернопільську), в яких створено 18 соціальних шкільних підприємств (СШП).

У листопаді 2021 року, по завершенню програми, ГО «Центр соціального аудиту» провела її незалежне зовнішнє оцінювання. Воно базувалось на стандартах та критеріях Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) щодо оцінювання проєктів і програм розвитку.

Основні індикатори були розроблені на основі показників стандартів якості оцінки OECD DAC за складовими: актуальність, ефективність/успішність, продуктивність, вплив, сталість.

Методи збору даних містили:

 1. Кабінетне дослідження (аналіз програмних документів і звітів).
 2. Анкетування слухачів тренінгів, учасників СШП (учні та їхні батьки) методом CAWI (337 осіб).
 3. Індивідуальні (глибинні) онлайн-інтерв’ю зі стейкхолдерами програми СШП (22 особи).
 4. Очні фокус-групові інтерв’ю, бесіди та face-to-face інтерв’ю з учнями, батьками, керівниками СШП, директорами у Київській, Житомирській та Вінницькій областях (61 особа).

За результатами оцінювання, програма повністю досягла загальної мети та очікуваних результатів. Так, було створено й видано посібник із соціального шкільного підприємництва. Тренінгові програми з підготовки вчителів для якісного викладання ними факультативу та практичної допомоги учням у заснуванні СШП створили підвалини для подальшого впровадження та закріплення моделі СШП у систему середньої освіти в Україні. Суттєвим здобутком також стала підготовка менторів, що забезпечує стійкий вплив програми СШП як на рівні громад, так і загальнонаціональному рівні, та створює потужний кадровий потенціал для реалізації подібних програм у майбутньому.

Серед складнощів запровадження моделі СШП у «Нову українську школу» дослідники зазначили такі фактори: завантаженість учителів; високий рівень суб’єктності (переважна більшість створених СШП тримається на натхненні та особистісній мотивації вчителів); недостатня підтримка МОН; пасивність органів самоврядування у громадах; недосконалість нормативно-правової бази щодо соціального підприємництва. На думку експертів, це доцільно враховувати під час запровадження проєктів і програм подібного спрямування.

Ключові висновки дослідження:

Вплив на професійну орієнтацію підлітків

Під час аналізу результатів опитування (анкетування) цільових груп був зафіксований високий рівень корисності запровадження моделі СШП у систему освіти. Так вважають 93% учнів, 96,9% викладачів та 97,4% батьків. У результаті онлайн-опитування і під час очних фокус-груп та бесід вдалося типізувати основні навички, які сформувалися в учнів під час навчання на факультативі СШП:

 • Інновативність – критичне мислення, вміння вирішувати проблеми без допомоги старших, ораторське мистецтво (публічний виступ).
 • Кар’єрні навички – робота в команді, лідерство, відповідальність індивідуальна, відповідальність групова (командна).
 • Інформаційна грамотність – вміння шукати надійні джерела інформації.
 • Hard skills – іноземні мови, підготовка презентацій, робота з таблицями (Excel, Google spreadsheets), створення відео, робота з текстом (Microsoft Word, Google docs).
 • Підприємницькі навички – створення бізнес-ідей, розроблення бізнес-плану, навички управління бізнесом.

Основними ознаками «прямого впливу» програми є сформованість професійно орієнтованих навичок, бажання мати власний бізнес, індивідуальна мотивація до підприємницької діяльності, розуміння економічних аспектів підприємницької діяльності. Результати онлайн-опитування засвідчили, що професійно орієнтованими навичками, а саме: створення бізнес-ідей, розроблення бізнес-плану, управління бізнесом – оволоділи понад 80% учнів.

До участі у програмі лише 36% учнів висловлювали бажання мати власну справу в майбутньому. Більше половини (56%) учнів взагалі не розглядали такої альтернативи у виборі кар’єри. Проте після здобуття першого досвіду підприємницької діяльності у СШП вже 68% учнів зазначають, що хотіли би мати власну справу у майбутньому, що свідчить про адекватність моделі СШП спрямованості державної політики на трансформацію української системи середньої освіти у інноваційне середовище, де учні набувають ключових компетентностей, необхідних сучасній людині для успішної життєдіяльності.

Впив програми на особистісний розвиток підлітків

97% батьків відзначили позитивний вплив цієї програми на дітей (71,2% оцінили як «дуже позитивний», 26,1% – «скоріше позитивний»), 3% батьків не помітили ніякого впливу на дітей. Негативних оцінок щодо впливу програми СШП на дітей не було зафіксовано.

Батьки зазначили такі основні результати участі підлітків у програмі СШП:

 • 82% вважають, що дитина почала використовувати набуті знання і навички у повсякденному житті;
 • 79% зазначили, що дитина почала цікавиться сферою підприємництва;
 • 58% вважають, що проєкт допоміг дитині визначитися з вибором майбутньої професії.

Основними ознаками «прямого впливу» програми є зростання особистісної впевненості, комунікабельність, самостійність у вирішенні проблем, формування лідерських якостей, навички командної роботи, самоменеджмент. Так, наприклад, 65% учнів використовує здобуті на факультативі знання та навички у повсякденному житті; у 69% учнів після відвідування факультативу СШП зросла впевненість у собі; 85% батьків вважають, що їхня дитина стала більш комунікабельною; 80% батьків підтвердили, що їхня дитина стала більш самостійною і може вирішувати деякі проблеми без допомоги дорослих. 70% вчителів вважають, що в учасників СШП сформувалися навички самоменеджменту, що дозволяє їм поєднувати участь у програмі із навчанням; 63% – сформувалися лідерські якості; 59% – навички групової комунікації та командної роботи.

Формування відчуття соціальної відповідальності

Основна спрямованість соціальних і громадських компетентностей, які сформувалися в учнів під час програми СШП, – це посідати активну соціальну позицію, бути відповідальним за свою команду, допомагати тим, хто потребує допомоги:

 • 92% учнів зазначили, що вони навчилися бути соціально відповідальними;
 • 98% вчителів фіксували сформованість ознак соціальної відповідальності в учнів;
 • 81% батьків підтвердили, що дитина внаслідок участі у СШП стала більш соціально активною.

Відповідність моделі СШП політиці реалізації реформи «Нової української школи» щодо розвитку підприємливості, соціальних та громадських компетентностей

Опитані представники МОН України засвідчили, що концепція моделі СШП адекватна політиці МОН України щодо реформування системи загальної середньої освіти, адже СШП розглядається як можливість для школярів спробувати себе у різних професіях та визначитися з професійним напрямом на майбутнє.

За їхніми словами, ця програма не просто повністю відповідає стратегії розвитку міністерства, вона навіть значно випереджає її, оскільки на сьогоднішній день у державі та системі освіти не створені відповідні нормативно-правові умови для функціонування СШП. Утім, від 2025–2026 навчального року заплановано запровадження обов’язкової шкільної програми з розвитку підприємливості та фінансової грамотності учнів.

Із матеріалами можна ознайомитись за посиланням:

 1. Повний текст дослідження (укр)
 2. Резюме дослідження (англ)
 3. Коротка презентація дослідження (укр)